"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Λ."
για πρόσβαση στον τεχνολογικό τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

σε ώρες ανά εβδομάδα

 
ΕΠΑ.Λ.
MAΘΗMATA ΩΡΕΣ
Μαθηματικα 3
Έκθεση 2
Ειδικότητα 1,5